August 2020 Myzone Cup Competition – Round 3

Here are the results for Round 2 and below the draw for Round 3!!!

ROUND 2 RESULTS –

ClareT (0) v JackTur (0)
KirstyGa (170) v DanMills (0)
CarlJ (0) v Danielle (791)
NeilK (53) v HollyB (181)
Toni (0) v TheWorm (120)
LiamD (177) v KJKIT (0)
NiamhMor (0) v AngelaMo (0)
Frissy (0) v Coops (0)
SteveG (0) v AmCoop (116)
Eliza (0) v Helen (41)
LesleyBi (328) v Milly (71)
JanieA (301) v BGE (378)
JohnM (435) v AmandaM (0)
DaniP (0) v Charlie (0)
AAnsell (0) v Kelbel (0)
Sandy (0) v Gem1 (0)
EllenS (51) v Beth (0)
AndyB (0) v Michael (276)
JuliaM (0) V Megan (623)
LeyonJ (629) v Louby (197)
Sam (0) v PaulN (265)
Lorr (0) v SarahBar (0)
Sarah (157) v BorisB (0)
Bevala (233) v Paff (0)
JessicaM (200) v Prisct (0)
SharonG (0) v SueWeirz (0)
Maysey (357) v RichardM (0)
LouB (313) v HannahM (0)
KarenG (58) v Ronnie (0)
JesseM (86) v BridgetW (170)
LyndseyK (97) v Nina (1010)
SianRi (383) v WATO (0)
RossEdw (0) v KTC (153)
SueDav (0) v CalluD (0)
Millsi (275) v RichTea (173)
ChrisD (0) v Phelpsy (569)
Josh (0) v Cathie (0)
MattG (179) v MAFF (0)
RuperG (0) v Chasbo (0)
EmmaP (353) v Brooke (0)
DarreM (440) v Caro (0)
GarySP (0) v MichellN (0)
Amelia (0) v Peps (0)
Nels (238) v RoseJ (0)
Jack (0) v Duncan (196)
FionaDobb (0) v FREEPASS
GemmaCHR (0) v FREEPASS
AngelM (0) v FREEPASS

ROUND 3 DRAW –

KirstyGa v SharonG
Danielle v Mayesy
HollyB v KarenG
TheWorm v BridgetW
LiamD v Nina
AmCoop v SianRi
Helen v KTC
LesleyBi v SueDav
BGE v Phelpsy
JohnM v Cathie
AAnsell v MattG
GEM1 v RuperG
EllenS v EmmaP
Michael v DarreM
Megan v Peps
LeyonJ v Nels
Lorr v Duncan
Sarah v ClareT
Bevala V FionaDobb
JessicaM v GemmaCHR
LouB v FREEPASS
Millsi v FREEPASS
MichellN v FREEPASS
AngelM v FREEPASS
NiamhMor v FREEPASS
DaniP v FREEPASS
Coops v FREEPASS
PaulN v FREEPASS
  v  

Special Offers

Click here